Wie doet wat?

Wie doet wat?

Praktijkassistentes

Wanneer u als patiënt contact zoekt met onze praktijk is een van onze praktijkassistentes vaak het eerste aanspreekpunt. Dit geldt zowel telefonisch als voor de momenten dat u daadwerkelijk onze praktijk binnenloopt.

Wanneer u onze praktijk belt, krijgt u een van de praktijkassistentes aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden dat u belt en stelt u een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen. Dat heet triage. Uiteraard doen de praktijkassistentes alles in samenspraak en overleg met uw huisarts en hebben ze net als de huisartsen een beroepsgeheim. Triage zorgt er voor dat u als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment en bij de juiste hulpverlener.

Onze doktersassistentes voeren ook medisch/ technische handelingen uit, zoals; 
-meten van de bloeddruk
-meten van CRP
-aanstippen van wratten 
-wondverzorging
-oren uitspuiten
-hechtingen verwijderen
-zwangerschapstest
-urine onderzoek
-suiker- en Hb-controle
-uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
-zwachtelen en tapen
-vaccinaties

Daarnaast vervullen zij diverse administratieve zaken rond uw zorg zoals het verwerken van nieuwe inschrijvingen, verwijsbrieven, onderzoeken en het bijhouden van ziekenhuisopnamen en -ontslag. 

Alle doktersassistentes die bij de huisartsenpraktijk werkzaam zijn, zijn in het bezit van een erkend diploma en volgen jaarlijks diverse bij- en nascholingen. Verder maken ze gebruik van zgn. triageprotocollen van de NHG. Ook staan de assistentes ingeschreven in het KABIZ-kwaliteitsregister, daarmee voldoen ze aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen. 

Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) 

Een SOH is een goed opgeleide assistente die semi-spoedeisende patiënten de aandacht kan geven die ze nodig hebben. Van allergische reacties tot brandwonden, vaak is snel duidelijk of een spoedbehandeling nodig is en hoeft de huisarts er niet noodzakelijk bij te komen. 

De SOH kan zelfstandig klein letsel en veel voorkomende klachten afhandelen of doorverwijzen indien nodig. Voor de volgende klachten kunt u een afspraak maken bij Natascha of Cindy;

 • keelpijn
 • klachten van bijholtes en verkoudheid
 • neusbloeding
 • tand door de lip
 • enkeldistorsie
 • teenletsel
 • bloeduitstorting onder de nagel
 • wonden
 • splinter in de huid
 • brandwonden
 • tekenbeet
 • wespen-, bijen-, insectensteek
 • allergie huid
 • plasklachten, blaasontsteking

Praktijkondersteuners somatiek en ouderenzorg

De praktijk heeft twee praktijkondersteuners in dienst. Ze begeleiden patiënten met een lichamelijke chronische aandoening, met name diabetes, astma/ COPD en hart- en vaatziekten.
De werkzaamheden bestaan uit;
-Educatie en in kaart brengen van nieuw gediagnosticeerde diabetespatienten, hypertensie, COPD, Astma
-Uitvoeren controles
-Instellen op orale medicatie en insuline volgens protocol
-Uitvoeren van spirometrieën en begeleiding vervolgtraject
-Controle inhalatietechniek
-Educatie, leefstijladviezen en begeleiding persoonlijke doelen
-Protocollen maken en up-to-date houden
-Begeleiding stoppen met roken
-Etc.

Ouderenzorg:
Het aantal thuiswonende mensen met een chronische ouderdomsziekte neemt sterk toe. Door proactieve, gestructureerde zorg voor ouderen en een doelmatige samenwerking binnen de eigen regio kunnen kwetsbare ouderen zo lang mogelijk verantwoord zelfstandig wonen met een zo optimale kwaliteit van leven. 
De praktijkondersteuner bezoekt mensen thuis en zal een zorgplan op maat maken. Deze wordt uitgevoerd, vastgelegd, gemonitord en mgl. bijgesteld. 

Praktijkondersteuner- GGZ 

Vaak komt u bij de praktijkondersteuner-GGZ terecht nadat u met psychische klachten bij de huisarts bent geweest. Dit kan gaan om psychosociale klachten zoals een burn-out of om  psychosomatische klachten. Dit zijn klachten die tot lichamelijke ongemakken leiden, bijvoorbeeld buikpijn als gevolg van stress.

Werkwijze praktijkondersteuner GGZ:
De praktijkondersteuner-GGZ inventariseert met u de klacht. Zo ontstaat een goed beeld van de lichamelijke symptomen, de omstandigheden en hoe u met de omstandigheden bent omgegaan. Samen met de praktijkondersteuner gaat u op zoek naar mogelijkheden tot verandering. 

Klachten waarbij de praktijkondersteuner u kan helpen:

Psychische klachten, zoals bijvoorbeeld;

 • angst gevoelens (faalangst, fobie, paniekaanvallen)
 • slaapstoornissen
 • depressieve gevoelens (gedachten over suïcide, doodswens, zinloosheid van het leven)
 • overbelasting/ overspannen
 • verslaving

Psychosociale klachten, zoals bijvoorbeeld;

 • gepest worden
 • onzekerheid
 • eenzaamheid
 • relatieproblemen
 • werk gerelateerde problemen
 • financiële problemen
 • echtscheidingsproblemen

Psychosomatische klachten, zoals bijvoorbeeld;

 • hoofdpijn
 • buikpijn
 • spierklachten ten gevolge van spanningen
 • klachten waarvan niet goed duidelijk is waardoor de lichamelijke symptomen veroorzaakt worden.

De praktijkondersteuner-GGZ kan u in veel gevallen zelf coachen of begeleiden. Indien nodig zal hij u verwijzen naar een gespecialiseerde therapeut of hulpverlener.

AIOS (Arts in opleiding tot specialist) 

Wie huisarts wil worden, moet na het behalen van het artsenexamen de specialisatie huisartsgeneeskunde volgen. Deze specialisatie duurt drie jaar. In het 1e en 3e jaar werkt de AIOS in een huisartsenpraktijk. Er wordt tijdens deze specialisatie steeds gewerkt onder begeleiding van een ervaren en getrainde huisarts, de opleider huisartsgeneeskunde. Bij ons in de praktijk zijn zowel Rubin Hundscheid als Rozemarijn van der Meulen huisartsopleiders.

Tijdens deze specialisatie houdt de AIOS zelfstandig spreekuur en legt hij/ zij visites af. Zo nodig overlegt de AIOS met de opleider en dagelijks worden de contacten nabesproken.

Op de Huisartsenpost Oude IJssel doet de AIOS ervaring op in het verrichten van avond-, nacht- en weekenddiensten.

De AIOS heeft 1 x per week onderwijs aan de universiteit. Onze praktijk is verbonden aan de huisartsenopleiding van het UMC Radboud te Nijmegen. De opleiders hebben eveneens terugkomdagonderwijs aan het UMC Radboud te Nijmegen.

Waarom werkt de praktijk met huisartsen in opleiding?

De huisartsen willen graag hun ervaring en enthousiasme voor het vak overbrengen aan jonge artsen, om op die manier goede huisartsen voor de toekomst af te kunnen leveren en een toekomstig tekort aan huisartsen voor te zijn. Bovendien brengen deze jonge artsen vaak andere inzichten en nieuwe ideeën mee vanuit de opleiding.

Zelfstandige periode:

Elke huisarts in opleiding heeft tijdens zijn opleiding in het eerste en in het derde jaar zijn/ haar zelfstandige periode.

Tijdens de periode in het eerste jaar oefent de AIOS zelfstandig het huisartsen vak uit, gegeven de setting van de opleidingspraktijk, zonder directe supervisie. De AIOS biedt zelfstandig medische, continue, zorg aan de patiëntenpopulatie van zijn/ haar opleider.

In het derde jaar neemt de verantwoordelijkheid van de AIOS in de zelfstandige periode toe. De AIOS wordt tijdens deze periode geacht om zelfstandig en adequaat te kunnen omgaan met alle zaken en problemen die zich in de dagelijkse huisartsenpraktijk voordoen gedurende deze twee weken. Hierbij gaat het niet alleen om directe patiënt-gerelateerde zorg, maar ook om zaken die de praktijkorganisatie aangaan.  

Gedurende de 2 weken van de zelfstandige periode is de opleider/ opleidster afwezig.

Praktijkmanager

De praktijkmanager houdt zich niet bezig met medisch inhoudelijke zaken en/of patiëntenzorg. Haar werkzaamheden zijn gericht op het realiseren van een goede praktijkvoering. Ze houdt zich met name bezig met kwaliteitsverbetering, personeel, informatie, financieën, ICT, huisvesting en heeft een ondersteunende rol bij administratieve en organisatorische werkzaamheden. Hierdoor kunnen de huisartsen zich nog meer richten op de zorgverlening.